Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel van de burgerwacht en zelfs een afdeeling Fransche huzaren van 't garnizoen. Tot half vijf in den morgen bleven de raadsleden op het stadhuis bijeen ; toen kon gemeld worden, dat de rust was hersteld en dat alleen de Fransche soldaten nog zouden blijven patrouilleeren. Lammers, een van de hoofdaanleggers, was reeds gevat en de baljuw zou trachten ook Sager zelf te vangen. Volgens onzen schrijver is dit weldra gelukt; „de schout met zijne dienaars vonden hem bij de Quak in den Oppert op het dak," waar hij dus 't voorbeeld der zangers van den vorigen avond gevolgd had. „Ze dorsten hem echter niet naar de gevangenis brengen, zonder een sterk detachement gewapende burgers." (Hier worden zeker Fransche huzaren bedoeld).

Den volgenden morgen, Maandag 16 November, was -du9''de toestand zóó, dat de „Prinsgezinde aterlingen" van het zanggezelschap vrij rond liepen, terwijl de „Patriottische helden" als Sager en Lammers op 't stadhuis achter dezelfde tralies zaten, waar indertijd Kaat Mossel had gezucht, 't Spreekt vanzelf, dat de gematigden, de „fatsoenlijke" burgers, die wat te verliezen hadden, dit volkomen goedkeurden en men zag dan ook dien Maandagmorgen eene deputatie van dezulken uit wijk A naar 't stadhuis trekken, om Wethouders en Raden, die alweer bijeen waren, hulde en dank te brengen voor hun werk en voor hun edelmoedig besluit, om geen belooning aan te nemen voor al hun moeite in 't belang der stad.

Woordvoerders waren de burgers C. van Vollenhoven

Sluiten