is toegevoegd aan je favorieten.

"Uit den patriottentijd"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar in korte trekken het feit, waarmee de nieuwe Raad der Gemeente van 1796 zijn bestuur zag inwijden; het teekent meer dan lange redeneeringen de positie van dit lichaam. Zoo ooit, dan waren hier Job's geduld en Salomo's wijsheid noodig. Daarom was het dubbel jammer, dat in dezen tijd nog de beste krachten (onder degenen, die voor de publieke zaak konden en wilden in aanmerking komen) voor andere lichamen opgeëischt werden, voor de Representanten van Holland niet alleen, maar ook voor de Nationale Vergadering, die juist in 1796 hare zittingen opende en die aan 't land een nieuwe staatsregeling zou geven.

Ieder weet, hoe 't met deze Bataafsche „Constituante" gegaan is. Ze stond eerst onder voorzitterschap van den bekwamen Pieter Paulus, maar slechts korten tijd, want hij is helaas al spoedig gestorven.

Volgens onzen schrijver heeft het presidentschap zelf hem den dood aangedaan. «Op zekeren plechtigen dag was het zeer koud en Pieter Paulus doorstond de koude in zijn presidentspakje en met ongedekten hoofde. Dit bezorgde hem een zinkingskoorts, die in weinig dagen een einde aan zijn leven maakte." Men voelde in Den Haag zijn verlies nog sterker dan men vroeger te Rotterdam gedaan had. Toch kwam eindelijk — in ! 7 g7 _ na vele lange vergaderingen en groote redevoeringen, een staatsregeling tot stand. Ongelukkigerwijze kwam men nu echter op den inval, om dit met zooveel moeite voltooide kunstwerk te onderwerpen aan eene algemeene volksstemming. En daarbij gaven