Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang den buik vasthouden van 't lachen ... Bovendien, je lacht er om, maar in den grond van de zaak is die comedie een beleediging, is dat onderzoek door een ... leek voor ons een beleediging.

Busch.

Juist daarom, dachten wy, zou het u niet onaangenaam zyn, dat wy hier eens kwamen, en u ook eens ander gezelschap had... En daar komt nog iets by I Iets belangryks, juist ten opzichte van de zaak Arnold.

Neumann.

Iets belangryks?

Busch.

Iets zéér belangryks, mynheer de president, dat u, als jurist die zich steeds op de hoogte van den stand der wetenschap houdt, ongetwyfeld interesseeren zal.

Neumann.

(Begeerig.)

En dat is ?

Busch.

Daar wy binnenkort in zake Arnold' contra Von Gersdorf een beslissing moeten nemen, heb ik in den laatsten tyd myn byzondere aandacht gewyd aan het punt, waarop het in deze zaak alleen aankomt, aan het leerstuk van den flumen privatum, van het water dat door private landeryen stroomt. Toen wy eenige jaren geleden Arnold aanraadden, Von Gersdorf aan te spreken, handelden wy volgens de algemeene toen geldende leer, dat de hooger liggende eigenaar van gronden het water niet aan den lager liggende mag onthouden. Maar... de juridische wetenschap gaat vooruit...

Sluiten