Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat vooruit. De juridische wetenschap is als een bloeiende boom ...

De Koning.

Kerel, schei uit met je bloeiende boom!

Neumann.

Sedert wy vroeger Arnold aanraadden, Von Gersdorf aan te spreken, is er een werk uitgekomen van den beroemden rechtsgeleerde Stryk. Stryk nu leert het tegenovergestelde van de vroegere zienswyze. De juridische wetenschap...

De Koning.

Gaat vooruit! Dat zal ik jou vandaag leeren, dat die vooruitgaat!

Neumann.

Dat Stryk's meening de juiste is, volgt uit eenige door hem gevonden beslissingen van het romeinsche recht, waarop door vroegere juristen niet was gelet. In het Corpus Juris namelyk, Majesteit, vinden wy een paar beslissingen aangaande gelyksoortige gevallen, die ik gaarne de eer zou hebben, aan het oordeel van Uw Majesteit te onderwerpen.

(De Koning heeft by deze woorden, als by toeval, het Corpus Juris rechts van de tafel geschoven, zoodat hen op den grond is gevallen. Neumann zoekt het Corpus Juris eerst op de tafel, dan op den grond. Op het oogenblik, dat hy het in

de hand wil nemen, schopt de Koning het boek weg.)

De Koning.

Laat dat rooversboek liggen!... Heucking, laat de andere heeren binnen!

(Komen binnen Busch, Scheibier, Ransleben, Friedel, Graun.)

Sluiten