Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan trachtte Michiels door een wijs bestuur de gevolgen van den oorlog zooveel mogelijk te verzachten en duidelijk te doen uitkomen, dat onder het Hollandsch bestuur welvaart en rust overal heerschen.

Deze lessen prentte Van der Heijden diep in zijn geheugen en later zou blijken, dat hij deze derde expeditie nooit vergeten heeft. Gelukkig werd zijn gedrag bij dezen tocht ook niet vergeten. Op den llen December 1849 ontving hij de benoeming tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse. Een portret van Van der Heijden, op lateren leeftijd genomen, vertoont nog vele andere eereteekens, maar geen dezer is hem ooit zoo welkom geweest als wat hij op drie-en-twintigjarigen leeftijd mocht ontvangen. Die erkenning van zijn Moed, Beleid en Trouw vervulde hem met rechtmatigen trots en zou hem een spoorslag zijn, niet te verflauwen, noch op het slagveld, noch bij zijn studieboeken.

De borst versierd met zijn verworven eereteeken onderwierp hij zich aan het officiersexamen, waarvoor hij den 26cn Maart 1850 slaagde. Spoedig daarop volgde zijn aanstelling als 2e luitenant bij het 7e bataljon, waarmede hij in 1851 en 1852 deelnam aan den strijd in Palembang, waar ons leger van 1849 tot 1856 de handen vol had.

Hij bleef daar niet tot het einde van den oorlog;

Sluiten