Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het xijn de slechtste vruchten niet Waaraan de ivespen knagen,

maar op Java scheen men geloof te hechten aan hetgeen er verteld werd. Er werd een Commissie benoemd om alles nauwkeurig te onderzoeken en hoewel Van der Heijden geheel onschuldig werd bevonden, wilde het hem toeschijnen, dat ook de Commissie hem niet zeer gezind was. Dat was nu wel een reden te meer om zich in de vrijspraak te verheugen, maar ieder begrijpt dat de gebeurtenissen van den laatsten tijd alles behalve aangenaam voor onzen held waren.

Gelukkig brachten de volgende maanden drukke bezigheden. Eenige Atjehers deden strooptochten ten Zuiden van de Atjeh-rivier en Van der Heijden met zijn troepen behoorde tot hen, wien opgedragen werd, hieraan een einde te maken. Er moest een fort gebouwd worden ten Zuiden van het gebergte bij Biloel, vanwaar men meester zou worden over den weg tusschen de XXII en de XXV Moekims '). De opgedragen last werd zoo spoedig mogelijk geheel en al ten uitvoer gebracht, maar het gewenschte doel werd niet bereikt. Niet zoodra was

*) Een Moekim is een gebied, bestaande uit eenige dorpen, die elk hun moskee hebben. Het aantal bijeen behoorende dorpen geeft den naam aan de Moekim, zoodat men spreekt van de VII Moekims (7 dorpen bijeen), de XXII Moekims, enz. enz.

Sluiten