Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Van der Heijden kon dit alles wel onderschrijven, behalve het slot. Hij kende de Maleische bevolking te goed om niet te begrijpen, dat de ontmoediging gepaard ging met een zucht naar wraak, en geen gelegenheid zou ongebruikt voorbijgaan. Toen hij zich in dien geest uitliet, gaf de hooge bezoeker wel toe, dat bij den geringsten opstand een flink optreden niet alleen gepast, maar zelfs noodig zou zijn, maar toch bleef deze den nadruk leggen op een politiek van verzoening, waarvan het beëindigen van den oorlog spoedig te verwachten zou zijn.

Na het vertrekken van den Gouverneur-Generaal gevoelde Van der Heijden al de verantwoordelijkheid van zijn nieuwe betrekking, en aanhoudend was het zijn streven, zijn troepen zoodanig te oefenen, dat zij op het eerste teeken gereed zouden zijn. En het was of hij een voorgevoel had van wat er gebeuren zou.

Spoediger dan hij zelf had durven vreezen was zijn legermacht noodig in de kuststreken van Atjeh. Enkele hoofden konden niet langer wachten en lieten zich tot overhaaste stappen verleiden, en nu bleek, hoe goed Van der Heijden gezorgd had: na korten tijd was in al die streken de orde weder volkomen hersteld.

Toch bleef de bevelhebber zich overtuigd houden,

Sluiten