Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel nog spoediger dan men had durven verwachten, en toen ook deze tegenstander vernietigd was, zag de Vorst van Samalangan terecht in, dat de macht der „Compagnie" grooter was dan de zijne. Den 13en September 1877 bevestigde hij door zijn handteekening zijn onderwerping aan het Nederlandsch gezag; en dat Van der Heijden's naam ook daar reeds goed bekend was bleek uit het feit, dat alle personen, die tijdens den oorlog uit hun kampongs gevlucht waren, er weder terugkeerden. Zoo vast was men overtuigd, dat onder zijn bestuur rust en orde er weder zouden heerschen.

Vol blijdschap werd het verslag van het gebeurde op Java en in Nederland vernomen. Z. M. Willem III verhief op 22 September Van der Heijden tot Commandeur der Militaire Willemsorde, en benoemde hem den 29en tot Adjudant des Konings in buitengewonen dienst.

Doch waardeerde men de verdiensten van Van der Heijden, toch werd niet over het hoofd gezien hoe flink zijn manschappen zich gedragen hadden. Daarom bepaalde de Koning dat de tocht naar Samalangan beschouwd zou worden te behooren tot de belangrijke krijgsbedrijven; een gevolg hiervan was dat ieder, die aan dezen tocht had deelgenomen, ter herinnering ontving een eereteeken met

BROUWER, K. V. D. HEIJDEN. 5

Sluiten