Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leger, of liever een legertje, wel vielen er bij het treffen eenige Atjehers, maar doortastend werd er zelden gehandeld. Na een paar overwinningen werd de rust als hersteld beschouwd en scheepten de troepen zich weder in.

Later bleven eenige manschappen op het eiland Sumatra en zoo dicht mogelijk bij Atjeh, maar er bestonden weinig of geen goede kaarten van de binnenlanden, zoodat de Atjehers zich daar veilig konden beschouwen. Daar kwamen de hoofden bijeen; daar werden plannen beraamd en zoodra de gelegenheid gunstig was, ten uitvoer gebracht. Bleek de overmacht te groot, dan trok men zich haastig in het ontoegankelijke binnenland terug om een gunstiger gelegenheid af te wachten.

Was het wonder, dat elke knaap brandde van begeerte om deel te mogen nemen aan dien onafgebroken strijd ; om zijn deel te hebben van den lof, die eiken onversaagden strijder door zijn landgenooten werd toegezwaaid; om mee te kunnen verhalen van de ontmoetingen met die gehate inindringers ?

Het zou iedereen bevreemden als het anders geweest was, en vooral op Nja Malim had zijn omgeving een grooten invloed. Spoedig stelde hij zich in dienst van een der dapperste hoofden en op zijn dertigste jaar, dus nu veertig jaar geleden,

Sluiten