Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diende hij onder de bevelen van den Sultan van Atjeh. Wonderen van dapperheid bedreef hij toen in een strijd tegen een naburigen staat. En toen de overwinning was bevochten en de vijand geheel was verslagen, werd Toekoe Moeda Nja Malim door den Sultan beloond op een vorstelijke wijze. Hij mocht te Simpang Olim een kolonie stichten en zelf als Radja heerschen.

Op de bedoelde plaats aangekomen, zag hij dat er zeer veel moest gedaan worden, eer er van een geregelden gang van zaken sprake kon zijn; de geheele streek was woest en ledig. Maar dat schrikte onzen held niet af. Door zijn flink optreden in den oorlog waren er velen, die hem gaarne wilden volgen en rusteloos arbeidden allen om het doel te bereiken, n.1. om Simpang Olim tot een der machtigste Vazalstaten van den Sultan te maken.

In het begin gelukte dit zeer goed, maar twee naburige staten, die zich aan hun verplichtingen ten opzichte van hun landheer wilden onttrekken, zagen met leede oogen hoe Nja Malim den Sultan getrouw bleef. Zoo ontstond eerst een minder gunstige verhouding, toen vijandschap en spoedig oorlog op oorlog.

Toekoe Moeda Nja Malim handhaafde zijn ouden roem. Telkens keerde hij als overwinnaar uit den strijd terug, en een der naburige staten, Edi, zag

Sluiten