Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongelukkig las de Commandant van Bronbeek dagelijks zijn couranten en — hoe verdienstelijk het in de meeste ge%rallen is, dat zij ons op de hoogte houden van de merkwaardigste gebeurtenissen — soms was het misschien nog verdienstelijker te noemen als de dagbladen het een of ander konden verzwijgen.

Zoo was het ook hier.

Van der Heijden vernam uit de couranten, dat men wist welk feest hij op 12 Januari zou vieren en tevens, dat er plannen bestonden om dien dag mede te vieren.

Dat bericht stemde hem niet vroolijk. Aan een zijner vertrouwdste vrienden schreef hij, dat hem geen grooter genoegen kon worden gedaan dan dat men hem als een vergeten burger liet voortleven. Bij alles, wat hij reeds geleden had zou hij niet gaarne zien, dat alle gebeurtenissen weder zouden worden opgerakeld, en daarvoor bestond toch wel gegronde vrees. Maar al dacht Van der Heijden dat dit vertrouwelijk schrijven de gewenschte uitwerking zou hebben, juist die vriend was een der voornaamste personen, die bezig waren met het plan van het feest te ontwerpen. Die %-riend, de Heer N. van Harpen, Hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, had aan oude vrienden en vereerders van Van der Heijden een bijdrage ge-

Sluiten