Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugd. Hoe is liet mogelijk, genot tot deugd te proclameeren> te promoveeren ! — „Geniessen macht gemein'\ heeft Goethe, zeker met meer recht, gezegd.

Be oude Van den Berg zei ervan :

hGenot is deugd" hoort men verklaren,

En gretig wordt liet woord herhaald,

Een philosoof heeft 't zoo bepaald;

Niet, dat hij zelf het mocht ervaren ;

'k Weet zeker, dat men u bedot heett Toen men u zei, dat hij genot heeft!

'k Betwijfel of de mensch gered is,

Al dringt hij zich die machtspreuk op;

't Is van den regen in den drop;

Genot! Roemt vrij wat lust en pret is;

En zegt: Wie liefde, zang en wijn heeft,

Voor vele kwalen medicijn heeft.

Maar is het deugd ? Zijt gij voldaan Met zulk een deugd in uw bestaan ?

Dan roep ik hier, waar scherts noch spot is,

't Zij 't Al een Toeral of uit God is,

De Maatschappij gezond of rot is,

Schoon feilen ook mijn daaglijksch lot is,

'k Voel in mijn ziel, dat ,/Deugd Genot Is".

Indien genot deugd ware, had D.'s zoon ook deugdzaam gehandeld, 's nachts met dat meisje uit den verre bij zijn vader aan te komen. Doch daar genot niet op den eeretitel deugd mag aanspraak maken, kan 't zijn, dat D., al had een vader met vrije-liefde- en genot-ideeën als hij,

Sluiten