Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilij den uitgever dezes is mede verschenen en in eiken Boekhandel verkrijgbaar :

STUDIËN

over De voorloopers der Commune, Multatoli, Hendrik Consciense e. a.

door Dr. H. J. POLAK. ———

Verminderde prijs (412 blz ) f f »0. Gebonden in prachtband f 1.60.

Oordeel der l'ers over STUDIËN:

„I)r. H. J. Polak geeft ons in zijn bundel „Studiën" in scherpe omtrekken een fraai belijnd beeld van den menscji en den kunstenaar Don wes Dekker". ^ Guls.

„In dezen vorm zal de schrijver zonder twijfel nog veel meer lezers vinden; de aantrekkelijkheid en 'de grondige scherpzinnige wijze, waarop zii door den heer Polak worden behandeld, zijn daarvoor eeti waarbotg.

J De Jambode.

„Hoofden van Scholen, vooral dengenen, die het studiepad voor hunne ondergeschikten trachten te vergemakkelijken, allen die tot nu toe in de letterkunde liefhebberden, linn roepen wij toe: leest de Studiën van Dr. Polak, leest en geniet; wekt ook anderen tot kennismaking met een welk op, dat ontegenzeggelijk uw kennis verrekt, uw geest scherpt en uwen smaak kelpt vormen." !>e ' nature

„Door zijne nieuwe studie levert de schrijver opnieuw een overtuigend bewijs, zoowel van zijne groote kennis en belezenheid, als van zijn talent om boeiend en helder de indrukken terug te geven, door de werken en het leven van anderen op zijn, zoo ontvankelijk gemoed gemaakt. Dij het lezen van zijne beschouwingen over Conscience en bij het doorbladeren zijner andere opstellen, treft het ons telkens weer, hoe de l.eer Polak de kunst meester is met eenen enkelen greep uit geschrift ot leven van den door hem behandelden persoon een helder, dikwijls verrassend, licht te doen opgaan, door zijne scherpzinnige opmerkingen tot beter inzicht in de beteekenis van persoon en werk bij te dragen, en hoe 1»ij, van critiek zich niet onthoudende, volkomen weet te vermijden van op ware verdienste at' te dingen. ' ^oil- (1

.De S'.udiën van Dr. Polak hebben èn om den inhou 1 èn om den vorm blijvende waarde." Alg. lland<-lshl,td.

Pas vtrschenen :

DE HANDEL IN VROUWEN EN MEISJES,

en de middelen tot bestrijding.

door JONATHAN.

Prijs O O cent

Historisch getrouw w orden hier in dnidrlijken vorm gruwelijke feiten van diep beklagenswaardige wezens beschreven, belangwekkend doch bedroevend tevens en worden handelingen van gewetenloozen ten tooneele gebracht, die den lezer doen sidderen van verontwaardiging en ontzetting. Met warmte bepleit de schrijver de middelen ter beteugeling van den liedendaagschen handel in JÜunke Slavinnen en breekt een lans tel verkrijging van liet recht tot ondeizoek van het vaderschap.

Sluiten