Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij den uilgcttr dezes is mede verschenen en in eiken Boekhandel verkrijgbaar:

STUDIËN

over De voorloopers der Commune, Multatuli, Hendrik Consciense e. a.

door Dr. H. J. POLAK.

Verminderde prijs (412 blz) f 1.80. Gebonden in prachtband f 1.60.

Oordeel der Pers over STI DIEN :

rl)r. H. J. Polak geeft ons in zijn bundel „Studiën" in scherpe omtrekken een fraai belijnd beeld van den uieiiscji en den kunstenaar I)ou we* Dekker". . ^>e

„In dezen vorm zal de schrijver zonder twijfel nog veel meer lezers vinden : de aantrekkelijkheid #n de grondige scherpzinnige wijze, wnarop zii door den heer Polak worden behandeld, zijn daarvoor een waai buig.

De Javnbode.

„Hoofden van Scholen, vooral dengenen, die het studiepad voor hunne ondergeschikten trachten te vergemakkelijken, allen die tot nu toe in «ie letterkunde liefhebberden, hnn roepen wij toe: leest de Studiën van Dr. Polak leest en geniet; wekt ook anderen tot kennismaking niet een werk 'op, dat ontegenzeggelijk uw kennis verrekt, uw geest scherpt en uwen smaak kelpt vormen." I)e acature

„Door zijne nieinve studie levert de schrijver opnieuw een overtuigend bewifs, zoowel van zijne groote kennis en belezenheid, als van zijn talent om boeiend en helder de indrukken terug te geven, door de weiken en het leven van anderen op zijn, zoo ontvankelijk gemoed gemaakt. Hij het lezen van zijne beschouwingen over Conscience en bij hei doorbladeren zijner andere opstellen, treft het ons telkens weer, hoe de lieer Polak de kunst meester is niet eenen enkelen greep uit geschrift ot leven van den door hem behandelden persoon een helder, dikwijls vei rassend, licht te doen opgaan, door zijne scherpzinnige opmerkingen tot beter inzicht in de betetkenis van persoon en werk bij te dragen, en hoe hij, van critiek zich niet onthoudende, volkomen weet te vermijden van op ware verdienste af te dingen.' IM>- Cl

De S'ndiën van Dr. Polak hebken èn om den inhoud èn om <u'ii vorm blijvende waarde."* Al,. Handel,!,iad.

Pas ii rschenen :

DE HANDEL IN VROUWEN EN MEISJES,

en de middelen tot bestrijding.

door JONATHAN.

Prijs «O cent

Historisch getrouw worden hier in dnidtlijken vorm gruwelijke feiten van diep beklagenswaardige wezens beschreven, belangwekkend doch bedroevend tevens en worden handelingen van gewetenlöo/.en ten tooneele gebracht, die den lezer doen sidderen van verontwaardiging en _ ontzetting. Met warmte bepleit de schrijver de middelen ter beteugeling van den hedendaagschen handel in JUunhe Slavinnen en bieekt een lans tti verkrijging van het recht tot ondtizoek van het vaderschap.

Sluiten