Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tak was een van de vierentwintig die aan den oproep gehoor gaven. Met Mr. Treub nam hij deel aan de opstelling van de circulaire met de 24 onderteekeningen in den lande verspreid. Er werd behalve van de vonnissen, in deze circulaire ook van de socialistische onderwijzers gesproken, die door Gedeputeerde Staten van Friesland om hunne gevoelens met ontslag werden bedreigd. Het was Tak die dit element inde definitieve oproeping bracht. De oproep werd vaak verkeerdelijk als die van het „comité Mr. Z. van den Bergh" aangeduid. Het was slechts een alfabetische toevalligheid die den heer Van den Bergh als eerste onderteekenaar deed verschijnen. De „schuldigen", inderdaad wekte de oproep toen veel verontwaardiging en heftig verzet — waren feitelijk geen anderen dan Mr. Treub en de schrijver. De verdediging van het optreden werd door hen beiden gevoerd. Tak werd de secretarispenningmeester van het comité. Zijn medewerking was vrijwel uitsluitend op de administratie en de uitvoering gericht. Wijl deze feitelijke toedracht eenigszins afwijkt van de mededeeling in „Tak's Levensloop tot den Kroniektijd" in het herdenkingsnummer van „de Kroniek" door dr. Jan Veth, scheen het gewenscht op deze plaats deze bizonderheden te vermelden. Dit was de eerste gelegenheid die Tak en mij samenbracht in een optreden naar buiten.

In Mei 1893 ging Tak terug naar Amsterdam. Reeds in Januari van dat jaar was hij begonnen Raadsoverzichten te schrijven, in het toen pas opgerichte dagblad „De Telegraaf". Deze overzichten maakten gaandeweg reputatie. Er waren in de nu volgende jaren veel Amsterdammers, die, als er's Woensdags Raad was geweest, „De Telegraaf" kochten om het overzicht van Tak. Ze hadden den roep van geestig en erg raak de dingen te zeggen. Zoo voelden sommige raadsleden zich wel eens gekwetst.

Wie de overzichten nu nog eens naslaat, vindt die reputatie ten volle verdiend. Tak's eerste Raadsoverzicht in „De Telegraaf" is gedateerd van 4 Januari 1893. Het laatste 19 Maart 1903. Het was toen een onrustige tijd. En de directeur der dag

Sluiten