Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wijlen Melvil" van 1905, uit Tak's zwaar belasten tijd is even mooi van sentiment en even sterk van zeggen als „Fatsoen" en „Volksweerbaarheid" uit het jaar 1900, dat voor fijnverzorgd werk nog meer gelegenheid bood. „Dreyfus", 1899, is van rustige geestigheid, maar „Burgerlijke zeden" van 1905 is het ook. Er zijn in de heele reeks Kroniek-artikelen maar zeer enkele heel anders dan de anderen. Zoo is „De Kromme sprongen van het Recht" van een felheid van verontwaardiging, zooals Tak die, althans in de Kroniek, maar zelden heeft geuit. Zoo hebben ook de opeenvolgende artikelen in het voorjaar van 1903, „Nabetrachting", „De gevolgen", „Donkere dagen" en „Stemming" een eigen karakter.

De samenstellers van den bundel, het was naast Dr. H. E. van Gelder nog een ander der „jongeren" J. W. Albarda, hebben verzameld wat hun uit de twaalf jaargangen het meest karakteristieke en het beste toescheen. Door de grenzen noodzakelijk aan den omvang van den bundel gesteld, moest dikwijls uit gelijkwaardigs een moeilijke keuze worden gedaan. Aan de veelsoortige vrienden van Tak, het in Taks mond eng beperkende woord hier in ruimeren zin genomen, biedt deze bundel een op prijs te stellen herinnering. Aan hen die Tak lazen om zijn stijl, om zijn geest, om de algemeenheid van zijn beschouwingen, zoowel als voor hen die hem genoten om de forschheid van zijn woord, de bezonkenheid der gedachte, alsook voor hen die hem liefhadden om de mooie teerheid van zijn sentiment, die in hem eerden den eerlijken, gevoeligen, volledigen mensch. Voor zijn partijgenooten heeft het bundeltje de bizondere bekoring in de stukken uit eenzelfde weekblad, gehouden in eenzelfden geest, geboekstaafd te zien de groote kracht die de enkele aansluiting bij de Partij, het gevoel er nu één mêe te zijn, aan Tak heeft gegeven. Want wie nauwkeurig leest, vindt een sterke stijging in overtuigende zeggingskracht n& 1899.

„Aan rusten dus geen denken, de strijd zal met den dag zwaarder worden, en dus den strijders meer vreugde bieden"

Sluiten