Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de omstandigheden is gebroken, en die zoodra de Unie doorslaande blijken geeft van vastheid van voornemens, wel niet anders kunnen doen dan haar linkervleugel te worden, om zonder al haar wenschen in dit nieuwe partijverband bevredigd te zien, het door krachtige waarschuwingen voor al te snel inslapen te behoeden. Deze vereeniging is des te waarschijnlijker, omdat de sociaal-politieke richting al hare kracht zal behoeven, om van de nieuwe kiezers een eenigszins beteekenend aantal zetels te verkrijgen. Zij loopt gevaar in het gedrang der nog sterke conservatieven, der wèl georganiseerde kerkelijken en der bij nieuw stemrecht met nieuwen moed bezielde volkspartijen onder den voet te geraken. Het is te hopen, dat zij al hun kracht verzamelen,, want zooals het nu met de volkspartijen gesteld is, zou het verdwijnen der nieuw-liberalen uit het Parlement alleen aan het conservatisme ten goede komen.

Immers, de volkspartijen zijn allerminst in staat om de leiding in dit land op zich te nemen. Zij zijn verdeeld in tal van kerkjes, welker verwilderde gemeenten gretig luisteren naar het woord, maar daarom nog niet altijd aan de discipline der predikers bereid zijn te gehoorzamen. De Socialisten-Bond en de Soc. Dem. Arbeiderspartij zijn op de ongelukkigste manier gescheiden om redenen, voor de leiders zeker wel verklaarbaar, maar toch voor de arbeiders welke van die groepen deel uitmaken, ver van begrijpelijk. Redenen van tactiek heeten het die arbeiders, gelijk van zin en gelijk in belangen, met hartstocht doen partij kiezen in het hanengevecht hunner scherp gespoorde aanvoerders. Tusschen deze beide groepen en die der radicalen, allen weinig sterk in getal, staat eene formidabele, maar geheel ongeorganiseerde macht van arbeiders en kleine burgerij, die, meer of minder ontvankelijk voor de socialistische leer, eenstemmig beaamt de kritiek door de socialisten op de maatschappelijke inrichting en de regeerende klasse uitgeoefend. Dit is de breede zoom waar gelukkig gekozen socialistische candidaten op bijna eenstemmigen steun, soms ook tegen

Sluiten