is toegevoegd aan je favorieten.

Herdrukken uit De Kroniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

radicalen, zouden kunnen rekenen. Uit deze streken komen de kiezers die in Duitschland aan de socialisten acht- en tienmaal meer stemmen bezorgen dan de socialistische organisaties in de districten kiezers tellen. Bij de voorlaatste verkiezing voor den Duitschen Rijksdag had het toenmalig weekblad Der Sozialdemocrat deze kiezers ruim in rekening gebracht, en sprak het aan den vooravond der verkiezing den wensch uit: konden we nu maar bereiken een totaal van één millioen stemmen! Nur die eine Million! En de uitslag was, dat niet alleen het millioen, maar een getal van ruim vierhonderdduizend meer werd behaald. Deze 400.000 voor de socialisten, ook bij de meest optimistische berekening, ongewachte stemmen kwamen uit de kleine burgerij en van de niet aangesloten arbeiders. En dat gebeurde bij de verkiezing, waarbij de Fortschritt had gebroken met hare dogma's van laisser-aller en van eene louter politieke, althans in haar program was geworden eene sociaal-politieke partij. Zij liet zelfs haar ouden naam varen, maar moest het toch bij den kleinen man tegen de socialisten verliezen.

Hieruit schijnt voor de volkspartijen de leering te volgen, dat het moeizaam werk om dien breeden zoom in vereenigingen te organiseeren is een onnoodig werk, omdat de groote meerderheid der stemmen toch op de volkscandidaten wordt uitgebracht.

Toch zal dezer dagen eene poging worden gewaagd. Het Hoofdbestuur van den Bond voor Alg. kies- en stemrecht tracht buiten de beide socialistische organisaties de overige arbeiders en de kleine burgers in eene Nederlandsche Volkspartij te vereenigen, die, naast het kiesrecht, moet bevorderen „al datgene waar over bij de meerderheid der partij eenstemmigheid bestaat en dat kan dienen om de positie van den arbeider tegenover het kapitaal te versterken." In de toelichting wordt genoemd: bestrijding van werkloosheid, ontginning van woeste gronden, onteigening van grond en krotten voor arbeiderswoningen, minimum-loon en maximum-arbeidsduur, pensioneering van oude werklieden, verzekering tegen