Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelende vakvereenigingen een belofte ligt voor betere en meer opgewekte tijden.

29 December 1895.

W ÉS BARNATO'S BANK LIMITED. E3 ES

ZOO men Oom Paul als blijk van overvloeiende sympathie der gepassioneerde Nederlanden, een goeden raad moest geven, dan zou het mogen zijn om met zijne weerbare volk in 's hemelsnaam maar weer „op trek" te gaan en een land te zoeken waar niet te veel rijkdom onder de oppervlakte ligt verborgen, waar hij in rust en vrede zijn kool kan telen, zijn koeien weiden en zijn wild schieten, zonder dat van alle kanten begeerige lieden aankomen met spade en houweel, om, goud en diamanten zoekende, het land ondersteboven te keeren. Want het is nu eenmaal niet anders, een zoo rijke bodem geeft geen rustig leven aan zijne bewoners en bestuurders, daar komt veel gedruisch en leeft men niet meer bij jacht en veeteelt en bijbellezing, stil afgezonderd. Oom Paul met zijn Transvalers mogen wakkere borsten zijn, voorzienig in diplomatiek beleid, vroom van leven en vaardig in 't gevecht, zij zullen niet bestand blijken tegen de invasie van een sterkeren vijand dan Engelschen en Duitschers te zamen, tegen den rijkdom van hun eigen land, te voorschijn gebracht door 't kapitaal, weer de macht van het kapitaal vermeerderende tot het als een lijkwa zal hangen over't geluk van dit genoegelijke volk van devote scherpschutters. Oom Paul en zijn volk, ze komen allengs meer in de knel, ze zullen moeten gaan meê-speculeeren, of verdwijnen. Geen geuzenmoed kan het winnen van de macht die nu optrekt, om in 't rijke land naar schatten te gaan delven.

Cecil Rhodes wist het wel dat nu eerst zijn politieke loopbaan begon, en Barnato, zijn kornuit, toen hij Dinsdag zei

Sluiten