Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een democratisch koningschap, zooals het Nederlandsche allengs zal moeten worden, is eene instelling die, als men haar niet al te vast de duimschroeven der logika aanlegt, onder gegeven omstandigheden eene zeer bruikbare kan zijn, en waartegen om theoretische voorliefde voor de republiek te ageeren, zoowel hier als in Engeland nog geruimen tijd een ijdel en daarom te vermijden werk zou zijn. Maar de democratie die het beginsel is volgens hetwelk allengs meer het Nederlandsche volk zal willen bestuurd worden, heeft vooral toe te zien dat het koningschap niet blijve of gerake onder aan haar vijandige invloeden, en dat met name het leger niet worde een militaire kaste welker voorgangers als Militair Huis aan de voeten van den troon zitten en daar den indruk geven, nu immers de vorst noch een Rechterlijk Huis, noch een Huis der Financiën, noch een Huis van den Handenarbeid heeft, alsof de militaire stand een door het hof bevoorrechte groep van burgers ware, eene groep — deze uitwerking van het denkbeeld ligt niet vèr — bij welke de kroon heul en steun zoekt tegen mogelijke emoties der andere onderdanen. Tot de, onder allengs meer democratische leefwijze van het volk, niet meer bruikbare en dus af te schaffen gewoonten behoort het militair geleide bij den openingsoptocht en de aanwezigheid van gewapende militairen in de zaal der volksvertegenwoordiging.

Zoo zal ook de gala-kleedij van de vertegenwoordigers voegzaam zich moeten beperken tot het burgertijk gewaad cn zal de eerbied voor plechtige momenten of hoog gezelschap allengs minder zich moeten uiten in dure gouden jassen, in het rapier dat den burgerman tusschen de beenen slaat, en den steek, die zich wel schamen zal veeltijds over de roturière hoofden die hij te dekken heeft. Zoolang zekere standen regeerden boven andere die uitgesloten waren, bleef zulke uiterlijke onderscheiding begrijpelijk, maar nu wij op den weg zijn geraakt om aan dien toestand een einde te maken, is zulke dure en onnutte officieele kleedij nog alleen een

Sluiten