Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië heeft zeven vergulde Koetsen". Me dunkt, nu er streken in zijn land zijn waar hongersnood is, en het kilo brood een kwartje kost, is zeven van die koetsen te veel. Maar wat de commissie er toe bracht om te herinneren aan de Koets waarmee Karei X naar zijn kroning en de zoon van Napoleon 111 naar zijn doop reed, en aan de vele Gouden Koetsen van den koning van Hanover, is mij een raadsel. Het is een lugubere grap er bij deze gelegenheid aan te herinneren dat de koetsen blijven staan, al vallen de tronen.

Of dit denkbeeld in de Willemstraat, of het aan de Heerengracht bij een der eere-comité-leden, of het in de werkplaatsen van Gebroeders Spijker is ontstaan, ik weet het niet. Maar wèl zie ik dat het vestigen van zulke zinledige tradities van uiterlijken praal, het gebruiken van Koetsen als waarin nooit een Vorst hier te lande reed, tegen de beweging van deze tijden en tegen de belangen van het koningschap lijnrecht ingaat. 17 April 1898.

m VAN DER QOES PRIVAAT-DOCENT? E3

IN de „Kroniek" is verteld dat de heer F. van der Goes, op aandringen van eene groep studenten, aan B. en W. van Amsterdam heeft aangevraagd te worden toegelaten als privaatdocent aan de gemeentelijke universiteit in de socialistische economie. De studenten vonden, blijkens een later ingediend adres van adhaesie, bij vele studiegenooten instemming, het aantal onderteekeningen van het adres bewijst dat jonge mannen van allerlei richting teekenden, blijkbaar van oordeel dat het universitair onderwijs nimmer universeel genoeg kan zijn, en dat een verschijnsel dat zoo het openbaar leven beheerscht, als het socialisme in deze dagen, in zijn wezenlijken aard door hen behoort te worden gekend.

De heer Van der Goes van zijn kant, is geconfijt in de socialistische theorie, kent haar door en door, is er jarenlang meê

Sluiten