Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iaren lang eer ze voltooid kon zijn, dit zijn een paar van de meest treffende voorbeelden uit de reeks van feiten die he Scherp oordeel van gansch Nederland over het militair bestel

EeTder^jTen8 waarop de algemeene verontwaardiging zich

openbaart, is de weigering van alle geld voor militaire doe einden, steunende deels op afkeuring van den oorlog, deels op het gebleken slecht gebruik van het geld en zlJh"g®

door de niet bewezen bewering dat dit land onverdedigbaa Jou zijn Deze weigering schijnt mij toe meer uit een gevoel van baloorigheid voort te komen, dan op nadenken te berusten Het opgaan van de Nederlandsche natie in eene andere zou Jn wezenlijk leed zijn voor het volk. En veeleer dan te zeggen dat een goed deel der groote massa er niet veel van zou gevoelen, zou ik willen eischen dat ook dezen in levensomstandigheden werden gebracht, waarin de v°orr"hte"

eene samenleving als volk ook onder hun bereik zouden

komen. De groote waarheid dat de arbeidersbeweging een

internationale is, beteekent niet een streven naar het uitvlak ken der grenslijnen en het vernietigen van het groepsleven der volkeren, naar dezer aard door afkomst, kbmaat en velerlei anderen materieelen invloed is bepaald en het sterkst zich

uitspreekt in de taal. De groeiende verzekerdheid der arbeiders

van alle meer of minder industrieel ontwikkelde landen dat hun belang alom hetzelfde is, richten ais het zich doet: tegen den druk van dezelfde economische macht, eischt ver broedering der zwoegers van alle natiën, geen opgaan der ZeZ 1. één groot geheel. Elk vo.k heeft in he. san,en werken, het samenlijden eeuwen lang als terugslag van zijn stoffelijke ontwikkeling een samenstel van begrippen en gevoelens verkregen, dat met vaderlandsliefde .vet slecht wordt benaamd, indien men het velerlei misbruik van Wwwd zorgzaam wil uitsluiten. En elk volk, iedere^rbelders^v°'" king, weet dat een samensmelten der volken, ook als mogelijk ware, eerst zou komen na rampen die op den arbeider, den maatschappelijk minst weerbare, het zwaarst

Sluiten