Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen deze bekende euvelen van het beroepsmilitansme komt al sinds jaren de voorstander van het volksleger op. Een algemeene oefenplicht onder zelfgekozen voorgangers met een beperkte kern vaste ambtenaren voor de technische diensten zal ook voor Nederland de oplossing blijken op den duur Een burgerlijke weerbaarheid waarin elk zijn plaats kent' ontdaan van den hinderlijken militairen poespas.

Hoezeer er onder de oprichters van Volksweerbaarheid zijn, wier naam de gedachte aan een democratisch streven ten eenenmale uitsluit, zou eene vereeniging van dien aard den weg kunnnen wijzen uit het militaire moeras, indien zij werkelijk eene volksbeweging kon zijn.

Maar zij kan dit niet zijn, en het zal den heeren oprichters

spoedig blijken. .,

Want het volk heeft behoefte aan eene andere weerbaarheid eer het aan eene gansch vrijwillige oefening in den wapenhandel 'kan denken. Het verlangt de economische weerbaarheid die spruit uit goede voeding, goed wonen, behoor qke kleeding, redelijken werktijd, ruime gelegenheid tot geestelijke ontwikkeling en een tamelijke kans op sterkend genot. Daarom zou ik den heeren den raad willen geven om, eer zij het échec tegemoet gaan dat hunne opwekking in den stand der arbeiders lijden zal en onder de gegeven omstandigheden lijden moet, deze andere weerbaarheid met krac te bevorderen.

Wij leven in een tijd waarin de boterham aan het arme schoolkind dat hongerig in de les zit, op principieele gronden wórdt betwist, als die van overheidswege zou worden verschaft- in een tijd waarin een uit humaniteitsbeginsel gesproten wetsontwerp, afkomstig van een ministerie van hervormers, voor den broodbakker één werktijd per week van zeventien uren als verbetering wil gedoogen; in een tijd waarin aan den arbeider dien men het geweer in handen wil geven, het stembiljet wordt onthouden. Dit zijn slechts enkele kenteekenen; maar het moeten wel zonderlinge verbeeldingen buiten alle werkelijkheid zijn die rondspoken in de hoofden

Sluiten