Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan zal de steun komen. De toepassing van de leerplichtwet leidt tot steun, de ontvangen steun schept de verplichting tot schoolgaan. Wij zullen straks zien vanwaar die steun zal

Maar"hoe groot de aldus geschetste voordeelen zijn, de minister

is toch niet heelemaal tevreden.

De armsten der armen", zegt hij, „zij zullen door dit wetsontwerp ik erken het, slechts weinig worden gebaat, slechts

zeer indirect; maar van slechter conditie zullen zij niet worden.

Dit blijkt te duidelijker wanneer men iets verder in de toekomst ziet en niet alleen het oog vestigt op het heden; wan wat is het geval? Ondersteuning in den vorm van voedsel en schoeisel, hoe noodzakelijk dikwijls ook, blijft toch altijd maar een kunst- en lapmiddel ; de verbetering van den materieelen toestand, ook van de armsten onder de bevolking zij moet op den duur gezocht worden in iets anders, in de zedelijke en intellectueele verheffing van de lagere standen."

Waarom dan van hetgeen de volksschool aan die verheffing kan doen, de armsten uitgesloten? De radicale man houdt niet van lapmiddelen. Wat zijn een paar schoenen, wat is een boterham ? Niets. Zedelijke en verstandelijke verheffing, ja die moet het doen. En om dat hooge doel van den geestdriftigen staatsman te bereiken wordt aan het allerarms e kind als eerste stap op den weg tot de verheffing het lager onderwijs geweigerd. Maar men moet verder in de toekoms zien en niet blijven staan bij het heden. In het verschiet hangen de schoenen aan de boomen en liggen de boterhammen voor het gris^.i met de verheffing incluis. Maar thans dient de honger naar brood en naar kennis gestild met een promesse waarop de datum niet is ingevuld. De voedende kracht is met eroot, noch voor lichaam, noch voor geest.

En dan volgt na al deze drogredenen, met een zeker aplomb, dat de onbeschaamdheid nabij komt, deze conclusie.

„Welnu, waar de regeering de overtuiging heeft dat, door invoering van den leerplicht, ook het peil van de lagere klassen zal verhoogd worden, daar meent zij het recht te hebben te

Sluiten