Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort ook deze „driestar" tot de verwarring der historischgewordene toestanden?

Zoo gaat het verder, na de vermelding dat men in eenige Europeesche landen tegen de monarchie zich fel verzet: „En nu schuilt voor de Monarchie uiteraard de behoudende kracht meest in de uitnemendheid der personen die de kroon dragen."

De heer De la Palisse had dit kunnen zeggen, zonder, evenmin als van zijn andere merkwaardige uitingen, tegenspraak te vreezen. De vorst die behouden moet, die de conservatieve kracht bij uitnemendheid is, zal in zijn functie beter slagen als hij een knappe en brave behouder is, dan wanneer hij bij de gratie Gods regeert als bekrompen van verstand of tot het leven van een scharrelaar en speler al te zeer geneigd. „Er dreigt gevaar", zegt dr. Kuyper, „van het Anarchisme; maar dat gevaar werkt de monarchie zelve in de hand, als ze het noblesse oblige vergeet."

„En," gaat de wichelaar voort, „hiervoor nu staat het gesternte i"n het Monarchaal Europa weer verre van gunstig." Ook weer zoo klaar als een klontje. Als er in zekeren tijd bij vele menschen een bewustzijn leeft, dat zich tegen elk gezag keert, zal het onwaardig gevoerde gezag het meest gevaar loopen, omdat het meer ergernis wekt. De heele „driestar" is voor een kind te begrijpen en kon op de burgerschool geschreven zijn. En ook waar ze uitloopt in een complimentje aan de koningin van Nederland, is er niets op te zeggen, want het ligt in den aard der omstandigheden dat eene jonggehuwde, twintigjarige vrouw de vergelijking met vele door de wol geverfde mannelijke collega's glorierijk doorstaat.

Het is een door en door braaf stukje. De gemoedelijke auteur, licht verstoord over de mooie begrafenis van dien Milan, kijkt verder rond en pinkt zich een traan uit het oog, als hij ziet dat menig vorst zoo zwak is naar den vleesche, dat men het gewaar wordt door den gouden sluier van luister heen die hem scheidt van zijn volk. Maar de man vroolijkt heele-

10

Sluiten