Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was sterk vermeerderd, en er kwam eene regeering die de politiek der vorige in hoofdzaak zou voortzetten, maarzeker in meer benepen zin. Want de drijfkracht, die de ethischgeavanceerde liberalen in den kring hunner partij uitoefenden, ontbreekt in de kerkelijke partijen bijna geheel, en waar zij zich vertoont is zij door geestelijk gezag spoedig tot zwijgen te brengen. Het scheen dus dat het economisch-politiek karakter van deze regeering, blijkende uit haar doen en laten, voor de sociaaldemocratische partij een gewenscht en nuttig thema van propaganda zou zijn, een bron van opmerkingen belangrijk en ook verstaanbaar voor alle werklieden in het land, van elke richting — ook voor de kleine burgerij die zal 'moeten derven wat haar voorgespiegeld is, omdat het algemeen-kapitalistisch karakter der regeering deze zal beletten om tegen het industrieel en agrarisch groot-kapitaal in te gaan ten behoeve der kleine lieden. De heer Kuyper is volop imperialist, wat nu de meest volkomen uiting is van het kapitalisme, en hij zal de gekozen richting niet benadeelen door zorgen voor de kleine burgerij. Hij geniet zijn macht, en laat zich, als de eerste de beste ijdeltuit zou doen, interviewen door correspondenten van Parijsche boulevardbladen. Men zal niet tegenspreken dat in dit alles voor onze propaganda beloften gelegen zijn, en onze taktiek, ook de inhoud der congressen van de volgende jaren, zal zich nauw moeten aansluiten aan de taktiek der regeering.

lntusschen, zij gaf nog geen wetsontwerpen van belang, en wij zullen nu spreken over de quaestie der school. Ze is eens opgeworpen en vraagt, zooal niet een definitieve beslissing, dan toch eene uitspraak omtrent de subsidieering der bijzondere scholen.

Het komt mij voor dat de vraag voor ons zich oplost in deze, hoe bezorgen wij aan zooveel mogelijk kinderen zoo goed mogelijk onderwijs?

Er zijn uitersten verdedigd, maar in de formuleering der moties bleken ze nogal mak. De Soc. Dem. Onderwijzers spreken zich uit voor de verplichte neutrale staatsschool, de

Sluiten