Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijken voorraad van nuttige goederen voort te brengen — maar voor de arbeiders blijft het loon „op peil".

Geen uitzicht. Geslacht na geslacht zullen de arbeiders de techniek zien verbeteren, voor geslacht na geslacht wordt het loon door zorgzame industrieelen „op peil" gehouden. Vader en zoon en kleinzoon tot in de verste afstamming, zullen zij den honing zamelen, maar niet voor zich.

Is het te verwonderen dat de gansche Nederlandsche arbeiderswereld zich getroffen gevoelt door deze beide gevallen? In Amsterdam de strijd tegen het feit der wèlgeordende vakvereeniging zelve. Zij moet verlamd worden ten bate van een deel der patroons, en voor orde en regel in de arbeidsvoorwaarden moet de oude anarchie weer in de plaats treden. Dit gaat allen aan, want ook hier is onder andere omstandigheden het groote doel van „op peil" de bewegende kracht.

En in Enschedé zonder voorwendsel of verbloeming de naakte, brutale eisch: de productie zal vooruitgaan, maar gij, arbeider, blijft de arme slaaf.

Allerwegen maakt de arbeiderswereld zich op om voldoenden steun te geven, dien zij in beide uitsluitingen gelijkelijk tot haren plicht heeft te achten, en allerwegen voelt men duidelijk waar de kneep zit. Er kwam zelfs een belangrijk voorbeeld dat de waarheid omtrent deze dingen ook den onwilligsten wordt geopenbaard.

Er bestaat een Anti-sociaaldemocratische Bond van Spoorwegpersoneel. Anti-sociaaldemocratisch, dus deze arbeiders belijden de leer dat de productiemiddelen voor hun belang en voor het algemeen belang moeten blijven in de handen van enkelen. Welnu, deze arbeiders van onvolkomen besef hebben, in hunne Utrechtsche afdeeling, de volgende motie aangenomen:

.Gelet op het schandelijk feit dat één tnensch het brood van eenige honderden medemenschen op éénmaal naar willekeur heeft ontnomen, gelet op de afwijzing van de regeeringsvoorstellen om tot eene minnelijke schikking tusschen beide partijen te geraken, gelet op de rampzalige

k

Sluiten