Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de quaestie beide oogen heeft geopend. De werkgever moet onbepaald de baas zijn, ook al betaalt hij slecht loon voor langen arbeid, en al beantwoordt hij de brieven van zijn arbeiders niet. En kan hij geen baas blijven, dan moet de regeering op de locomotief. Ze moeten dit met de regeering maar uitvechten, de heeren; de strijd kan allicht tot gevolg hebben dat in een tweede Amsterdam IX de liberalen met minder ambitie op een tweeden Bijleveld gaan stemmen.

Maar de regeering kan tegen zulk eene staking ook niet veel doen. De spoorwegmannen hebben, vereenigd als ze nu zijn, een sterke macht in handen. Ze wisten het al eerder; maar nu weten zij het heel goed. En toch heeft geen enkel Nederlander van dit groote corps trouwe plichtdoeners schade te vreezen, op deze éene voorwaarde, dat aan de arbeiders en beambten redelijke condities van arbeid worden verzekerd. Redelijk, zeg ik; want de geuite verlangens waren altijd nog zeer bescheiden. Nu men het zoover heeft laten komen, zullen ze allicht iets hooger worden, maar ook dan zijn zij voor verwezenlijking volkomen vatbaar.

Behoorlijke bezoldiging en redelijke werktijd voor het personeel moet een eerste en vaste post worden op het budget van alle openbare diensten. Ook in Amsterdam heeft men de toepassing van dit beginsel te lang verzuimd en ondervindt men er nu de gevolgen van. Voor de spoorwegen is daarvoor allereerst noodig dat ze alle eigendom van den staat worden, en in het beheer komen, hetzij van den staat, hetzij van éene maatschappij onder streng medebeheer van den staat. De wet van 1891 is voor een goed deel schuld aan den toestand van deze dagen. Maar voor de kracht die zich thans deed gelden, is men bij het maken van zulke contracten blind. Het zijn gansch andere belangen die daar met elkaar strijden; — maar het verwaarloosd arbeidersbelang is nu voor den dag gekomen. Nog op een andere manier wordt de hulp van den staat ingeroepen. Hij moet strenge bepalingen maken, straffen bedreigen tegen zulk een staken als wij nu hebben bijgewoond. Dit zijn onverstandige woorden, en het zou ook een ijdel

Sluiten