Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men tegen den draad in, en men verscherpt den drang der massa. Het zijn slechte raadgevers die dit middel aangeven. Bismarck was heel wat sterker dan zij, en hij heeft het verloren. Zal de heer Kuyper het beproeven? Ik geloof het niet. De heer Kuyper heeft een tijd gehad toen hij de kracht der socialistische beweging niet miskende, en al heeft het verlangen naar politieke macht in hem schijnbaar dit juiste besef te slapen gelegd, bij hem kan de overtuiging die studie en waarneming hem schonken, niet verloren gegaan zijn. Aan de beproeving van een ander middel hecht ik eerder geloof: aan het maken van een dwingend arbeidscontract. Met tuchthuis-bepalingen tegen de verbreking? Dat zou de dwangwet zijn. Maar veeleer zal men beproeven de staking aan andere banden vast te leggen. De heer Cort van der Linden stelde eene geldelijke verantwoordelijkheid vast voor de arbeiders en ontwierp een regeling waardoor de opzeggingstermijnen voor de werklieden in dezelfde zaak verschillend zouden wezen, zoodat wel nimmer een „legale" staking zou te bereiken zijn. Dat zijn aardige bepalingen om wettelijk in elkaar te knutselen, maar de staking breekt er door heen. Men moet toch wat leeren uit een feit als de loonbetaling door de spoorwegmaatschappijen voorde stakingsdagen. De vrede wordt gesloten op haar eigen voorwaarden, bepaald door de machtspositie der partijen, en van de inhouding van dat gestorte loon zou, zoo de vakvereeniging de storting zelve al niet voorkwam, niet veel gebeuren. Men zou, öf reeds bij de particuliere arbeidsovereenkomst, öf zeker bij het vredestractaat na staking die artikelen der verwachte wet eenvoudig uitsluiten.

Er is in al die krantenlectuur toch éen goede raad te vinden tot de regeering gericht, en wel in de „N. Rott. Ct." van 10 Februari. Zij zegt: „Omtrent éen punt kan, dunkt ons, geen twijfel bestaan. Het gebeurde — dit is nu duidelijk gebleken — is de uitbarsting van lang bestaande, diepgewortelde ontevredenheid onder de spoorweg-beambten. De staat heeft een te groot belang bij een geregeld spoorweg-

Sluiten