Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is een algemeene verdwazing onder de regeerende klasse, die het terugtreden kiest, waar alleen vooruitgang kan helpen. Zij beveiligt zich nu achter gewapende macht bij gebrek aan goede daden waarop zij steunen kan. Zij zal onderdrukken waar rede en gevoel vragen om verheffing.

Er is iets misdreven aan dit volk, dat jaren lang zal nawerken tot schade van allen. Men denkt de lucht te zuiveren door een straffe aanwending van gezag; maar wie zoo denken kennen de massa niet, noch den invloed dien krenking op haar uitoefent.

En nu? Zeker is het zelfs nu wenschelijk voor de arbeidersklasse, dat het beleid het zal winnen van den toorn. Onze weg is niet die van het geweld, want daarin zijn wij de zwaksten. Vasthouden aan het ideaal — de weg zal lang zijn, maar toch niet zoo lang als het wel schijnt. Want in dat vasthouden ligt de behoefte aan eendrachtig samenwerken, dat voorwaarde en voorbode zijn zal van de zegepraal over elke reactie.

11 April 1903.

m ra STEMMING. ra ra

ALLE partijen zonder onderscheid pogen uit de gebeurtenissen der laatste maanden zooveel mogelijk politiek nut te trekken tegen de sociaaldemocratie. Zij zien hun kans schoon, en wie in den politieken strijd zelf min of meer betrokken is, kan hun het genoegen haast niet misgunnen. Ieder vischt op zijn getij.

Maar vooral is er van onzen kant niet veel reden om over den stortvloed van verwijten die nu in de kranten worden geëxploiteerd, nadat ze eerst wat opgeblazen zijn, boos of droevig te wezen, noch om ons voor den duurzamen invloed van het gebeurde op onze partij ongerust te maken.

In de eerste plaats omdat het ons aanleiding zal geven om

Sluiten