Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al die uitingen van heftige en over-brave verontwaardiging zijn dus voor ons een duurzame opwekking tot vertrouwen in onze toekomst. Zij behoeven van onzen kant niet met harde woorden te worden beantwoord; wij kunnen met een „hé, wat u zeit" rustig onzen weg vervolgen.

Indien ooit een partij harde woorden te verduren had, is het de Duitsche sociaaldemocratie. Het temperament en de positie van den keizer brengen daar meê, dat 's lands vorst zich de tolk maakt van den toorn der bourgeoisie. En als men nagaat wat hij nu en dan sprak, dan komen wij er voorloopig nog goed af, waarschijnlijk omdat wij naar verhouding de macht der Duitsche broeders nog niet evenaren.

Laat ons enkele van die uitspraken in de herinnering brengen. Toen Wilhelm naar Palestina zou gaan, sprak hij in den Brandenburger landdag ervan, dat zijne reis hem zou helpen van den Duitschen Rijks-eik de takken af te snijden die overtollig zijn en los te trekken op dieren die aan de wortels willen knagen, om ze uit te roeien. En iets later: de sociaaldemocratie is een voorbijgaand verschijnsel; zij zal zich zelf vernietigen. In Bremerhaven, tijdens de uitsluiting aan de haven te Hamburg, verblijdde de keizer zich, dat zijn hoorders niet het voorbeeld hadden gevolgd van de door vaderlandslooze opruiers verleide arbeiders te Hamburg. Tegen de arbeiders van Krupp noemde hij de sociaaldemocraten mannen die tot nog toe voor Duitschers werden gehouden. En zoo voort, is er nog veel meer.

Hierbij vergeleken is wat nu de Hollandsche kranten zeggen, maar kinderspel. En toch zal men den 16en Juni bij de Rijksdagverkiezingen zien, dat de invloed der partij in Duitschland nog gestegen is.

Want het zijn niet dergelijke algemeene aanduidingen van burgerlijke minderwaardigheid, die het oordeel der kiezers bepalen, niet als zij uit een keizerlijken mond komen, evenmin als zij te lezen zijn in de politieke kranten der Nederlandsche burgerij. Krachtsuitdrukkingen wekken altijd de vraag: waarom zoo hard gesproken, betoog eischt toch geen

Sluiten