Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rauwe kreten. De overdrijving begint al den twijfel te wekken. En dan zegt de sociaaldemocraat tot den kiezer andere dingen. B.v. dat er tijdens de laatste crisis honderdduizenden Duitsche arbeiders met hun gezinnen honger leden, en dat die crisis de critiek der sociaaldemocraten op het productiestelsel glansrijk kwam bevestigen. Of hij wijst op de stelselmatige bestrijding der vakvereeniging door politie en rechtsspraak. Of op de toenemende kosten van leger en vloot tegenover de geringe zorg voor sociale doeleinden en voor verhooging van kleine traktementen. Of op het duurder maken der levensmiddelen door hooge invoerrechten, ingesteld tot bevordering van den welstand der thans reeds meest begunstigden.

Dat wil zeggen dat tegenover al die luide en harde ververwijtingen, die op het gevoel van het volk willen werken, wordt opgewekt het nadenken van datzelfde volk over de bittere gevolgen van het stelsel dat zich in zijn woordvoerders zoo rumoerig weert, voor de massa van het volk. Over de lage loonen en de lange werktijden die ingrijpen in de gelukskansen van de gansche arbeidersklasse, gepaard aan wetten en politiepraktijken die de ontworsteling aan dien toestand met voordacht belemmeren.

Wij zijn niet ontmoedigd, noch zijn wij zwakker geworden, mijne heeren aan den overkant, die daar nu zoo vriendschappelijk uwe kleuren bijeenvoegt tot eenj anti-socialistische vlag. Als straks de kruitdamp is weggewaaid van het slagveld, zullen wij de balans van deze beweging opmaken en u het deel der schuld dat u toekomt niet sparen. En vreest niet dat dit het kleinste deel zal wezen, want het is een onderdeel van de rekening die de Nederlandsche arbeiders sedert meer dan dertig jaren met u hebben loopen. Door verwaarloozing van de belangen van de massa, door machtsoefening in het weigeren van burgerrecht aan den arbeider, hebt gij een uitbarsting voorbereid, in dezen of een anderen vorm. En nu speelt gij de braven en slacht een hecatombe op het altaar uwer deugd.

Sluiten