Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oostenrijk als minister. Zoo ook Schaffle, de Wurtemberger. Aan dat gevaar zijn wij althans ontkomen, voorloopig. Het had erg kunnen loopen, want ook Harte zou den Premier wel gevolgd zijn, voor de Russische financiën.

Alles is in alles, en van groote mannen met een wereldreputatie is een klein land nooit zeker. De liberalen kleineeren de ministerieele reis weer. De „Nieuwe Courant" zegt dat Leopold ervan gehoord had dat Kuyper na Nieuwjaar een slippertje plag te maken naar Brussel, en dat hij hem daar een pleziertje wou doen. Daarom vroeg hij hem ten eten naast de „majestueuse gedaante" van prinses Clementine, waarvan onze Premier den volgenden morgen wist te vertellen.

Alles samengenomen zijn het toch maar wufte vermaken, die maaltijden, want men mag zonder verdere inlichting niet aannemen dat Kuyper na tafel aan Leopold het leerstuk van de zonde heeft duidelijk gemaakt.

Er komt met die reizen een geest van lichtere zeden over het Calvinisme. Ook hier te lande openbaart het zich al. De minister van buitenlandsche zaken heeft gedanst op het hofbal. En daar spreken de geloofsgenooten niet vriendelijk over. Zoo zelfs dat het in de „Standaard" moet goed gepraat worden. Het is, schrijft de krant, die wellicht voor de eerste maal over dansen spreekt zonder er den duivel bij te halen, — het is geen dansen in den gewonen zin. „Men noemt zulk een dans een quadrille, dat hierin bestaat, dat de Koningin aan den arm van een hooggeplaatsten heer en een ander aanzienlijk paar elkander naderen, daarna eenige passen achteruit treden om dan met sierlijke buigingen en met de tentoonspreiding van veel elegantie elkander te passeeren. En onderwijl speelt de muziek. Dat is al. Andere dansen worden door de Koningin niet uitgevoerd."

Daarom is zoo'n avond ook geen dansavond, zooals het woord galabal zou doen vermoeden, en kunnen de Calvinisten gerust zijn. Wat is het dan?

„De genoodigden — heeren en dames in prachtige costumes — komen om negen uur ten paleize. Zij voegen zich in kringetjes;

Sluiten