Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zijn het wild waarop gejaagd wordt. Niet aan DjengisKhan is meer het hooge woord in de historie, maar aan de vennootschap en aan de trust.

lntusschen is dat groote gele gevaar nog niet zoo nabij. De ontwikkeling van China tot een land van productie ligt niet op het naaste plan. Allereerst zullen Europa en de Ver. Staten er een macht zoeken en de consumptieve kracht van het volk trachten op te voeren. Leidt dit tot verhooging van den levensstandaard, dan verdwijnt voor een deel de verwachting op grooter winst uit Chineeschen arbeid dan uit dien der blanke arbeiders valt te persen. Het internationale kapitalisme staat dus in zekere mate voor eene keus. Maar er ligt veel geld vast in de Europeesche en de Amerikaansche fabrieken, en dus zal de eerste en sterkste aandrang zijn om van den Chinees een gebruiker te maken van producten uit de reeds geindustrialiseerde landen.

Dat is de nieuwe ontwikkeling der wereldhistorie in het nu komende tijdvak. Ze zal gepaard gaan met uitbreiding van het militarisme en met sterke pogingen van het kapitalisme om reactionaire regeeringen te scheppen, die het de voor zijn nieuwe inspanning noodige vrijheid van beweging waarborgen. En juist daardoor helpt het de kracht bevorderen der socialistische arbeidersbeweging, die als het oogenblik gekomen is, met andere bedoelingen en naar andere methode zijn werk zal overnemen en voortzetten om de productieve en consumptieve kracht der aardbewoners tot hooger peil op te voeren. En intusschen wordt elk jaar, voor wie het zien wil, al belangrijker dan zijn voorganger.

5 Maart 1904.

EB m CHRISTELIJK REGEEREN. ra ra

ALS op het Internationaal Socialistisch Congres dat Zondag begint, de Nederlandsche partij in de gelegenheid was om een gedetailleerd beeld te ontwerpen van den politieken

Sluiten