Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerplicht tot steun kreeg, en leed aan een stelsel dat veel te weinig rekening hield met het leven, en met zijn vraag om een volledige en harmonische ontwikkeling ook voor de kinderen voor wie thuis het onderwijs niet kan worden aangevuld. Zoo zijn we een slecht ontwikkeld volk geworden, en is er ooi?, door al dat verzuim, aan economische kracht in ons volk een groot tekort.

Het is alles nog misère, en nu wordt het vrij wat erger. Komt de tijd voor onze reactie op al die verwaarloozing, laat ons dan niet met weinig tevreden zijn. Er is eigenlijk voor eene samenleving geen gemeener daad te verzinnen dan de verwaarloozing van het kind.

Als men nu die avondschool afschaft, dan komt er nog een sociale quaestie om den hoek kijken. Waar blijven de kinderen? In veel gevallen werken vader en moeder minstens tot zes uren, en de woning is benepen, men kan er het kind dat na den schooldag een behoefte heeft om te ravotten, niet velen. De straat wordt het toevluchtsoord. En deze werkt niet paedagogisch; zij brengt wel ontwikkeling, maar niet de ware. Dat is de toestand van duizenden gezinnen waar overigens de wil der ouders goed genoeg is, en in duizenden andere is door geringe ontwikkeling en zedelijke minderwaardigheid der ouders het gevolg nog ernstiger. Zullen de afschaffers der avondschool trachten in dat gevaar althans eenigermate te voorzien? Men mag het van hen vergen. Welmeenende particulieren en onderwijzers hebben te Amsterdam de zaak aangepakt in een vereeniging „Voor de Jeugd," die voor kinderen en jongelieden onderhoudende bijeenkomsten houdt, des avonds. Dat werk verdient steun. De heer L. Simons is voorzitter van de vereeniging en zal zeker belangstellenden gaarne nader inlichten. Het is nog maar een begin, maar het wijst toch den weg naar de aanvulling van een in onzen tegenwoordigen toestand onontwijkbaar maatschappelijk tekort. Men mag verwachten dat gelijktijdig met de afschaffing der avondschool in deze richting door de gemeente wat zal worden gedaan. We leven nu eens in een toestand dat we

Sluiten