Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het legendarisch optreden der heeren van Oud Alblas (diedronken een glas ) Menige krachtige figuur werd doodgezwegen, weggekeken, uitgestooten.

Na het kiesrecht Van Houten werd het beneden critiek. Er zijn in den Raad te veel non-valeurs, te veel inamovibles, te veel bij grond- en bouwspeculaties geïnteresseerden.

Dat alles is grappig genoeg gezegd, en het is in hoofdzaak zeker waar. Haagsche gemeentevraagstukken hebben den naam van langdurigheid. Een verkeersoplossing die men onlangs trachtte te vinden door verbreeding van de Heulstraat was in alle opzichten beneden critiek. Men tramt er nog middeneeuws. Een abattoir is er niet. De krottenbuurten staan onaangeroerd.

Maar wat voor middel weet deze ontevreden schrijver? De kiezers moeten durf en eergevoel krijgen, zegt hij, en dan zal het wel gaan. Maar waar halen zij die vandaan ? Hij vraagt nu een comité van Haagsche mannen, die het vertrouwen der gansche burgerij bezitten. Maar als dat te vormen was, als de drang van onder en de geschiktheid van boven er waren, dan was het nooit zoo ver gekomen. Dat zijn slechts formules waarachter de verlegenheid zich verbergt. En hoe grappig de brochure ook is, zij getuigt van dezelfde impotentie, welke de schrijver in anderen zoo scherp afkeurt.

Toen onze groote steden zich gingen uitbreiden, was het bestuur in handen van deftige cóterieën, die in de toen nagenoeg industrielooze gemeenten weinig aarnamen van de economische krachten, die het stadsbeeld zouden veranderen. Tevreden cóterietjes, die nog blijer waren, als ze uit het gemeenteleven wat voordeel naar zich toe konden halen. Zoo werd in den critischen begintijd der uitbreiding veel verzuimd. Waar men bouwterrein in gemeentebezit had, werd het aan den ongecontroleerden revolutiebouw verkocht; waar men het niet had, werd verzuimd om grond te koopen. De groote diensten werden voor lange jaren in concessie

Sluiten