Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verkiezingsliteratuur van de vrijz.-democraten was ervan zeer laag gehalte, erger in jokkentjes en zoo, dan ik het van dien kant nog ooit heb gezien. Dat moet hun wat stemmen hebben gekost, buiten het drukloon, maar ook dat verklaart de groote strooming naar den sociaal-democratischen kant niet. En die strooming ging tegen candidaten die al in den Raad zaten, en van wie althans éen in sociale streverigheid niet onder de minste der vrijz.-dcmocratischen broederen was te tellen. En toch zulke cijfers.

Het is nu, na al die verkiezingen van de beide laatste maanden duidelijk dat de liberale coalitie geen vertrouwen heeft weten te wekken, en dat de vrijz. democraten door hun deelneming aan dat verbond nog meer wankel zijn komen te staan dan ze al stonden. Men ziet zoo duidelijk dat het niet gaat of men al een voet zet op den stijgenden oever der democratie, als het andere been nog zoo diep en zoo vast zit in het moeras. Ik heb dit geval van den aanvang af met veel belangstelling gevolgd. En dikwijls met een medelijden dat op den duur oversloeg in korzelig ongeduld. Zullen ze dan nooit wijs worden? was de vraag die bij mij opkwam, vooral omdat de kleine voorhoede der burgerij persoonlijke krachten van ook door ons gaarne erkende waarde bevat.

De beteekenis van eene krachtige democratische groep in de burgerij is in den huidigen stand der zaken niet te miskennen. Maar kracht is alleen te ontwikkelen door op eigen beginsel te durven staan tegen ieder en tegen allen. Maar nu? Het beginsel, te kwader ure in het program geknutseld, dwingt hen om allerlei goede dingen voor de arbeiders tot stand te brengen, maar het kapitaal te sauveeren. Gaan ze nu in het eerste wat te ver, dan zegt hun rechterzijde: pas op, we doen het kapitaal zeer. En komt hun devotie voor het kapitalisme te sterk aan den dag, dan loopen ze het gevaar dat de arbeiders hun waren aard goed komen te zien, en dat hun politieke toekomst daarmeê in gevaar raakt. Het gevolg daarvan is dat zij in eigen kring dikwerf over punten van beteekenis groot verschil van meening toonen, en dat hun sociale maat-

Sluiten