Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Wanneer in onze Nederlandsche Luthersche Kerk het H. Avondmaal zal gevierd worden, worden op plechtige wijze in het midden der gemeente drie vragen gedaan en door de Avondmaalsgangers met Ja beantwoord.

Eenige beschouwingen over deze vragen, die in het weekblad Dc Wartburg verschenen zijn, worden in dit boekje samengevoegd. Het geschiedt op vriendelijk verlangen van enkele belangstellende lezers, die van oordeel waren dat daardoor aan onze Kerk een goede dienst zou worden bewezen. Een oorspronkelijk Avondmaalsboekje toch voor de Lutherschen bestond in Nederland nog niet, terwijl juist deze drie vragen eene eigenaardigheid van de Nederlandsche Luthersche Kerk zijn.

Ook meende men dat het boekje geschikt zou zijn als herinnering aan den dag der Bevestiging voor hen, die Belijdenis des Geloofs hebben afgelegd, en die dus voor de eerste maal tot het H. Avondmaal hopen te gaan. Dat maakt immers juist menige Avondmaalsviering zoo aangrijpend en aandoenlijk, als zoo ernstig het /<7 weerklinkt, ook van hen, die nog nooit de heilige gave genoten, als zij met bevend harte zich voor het aangezicht Gods stellen, met de bede in het hart, dat de Heer zelf door zijnen Geest belijdenis en belofte tot waarheid moge maken. Innig zou het mij verblijden, als eenige stille oogenblikken met dit boekje die bede in hun hart mochten verlevendigen en bewaren. / "

Niet allen zijn met zulk een ■fiiw't'bij de Voorbereiding. Er zijn er, voor wie het H. Avondmaal een plicht is, dien zij niet verzuimen mogen, en tot het volbrengen van dien plicht behoort ook het Ja zeggen bij de Voorbereiding. Maar wat die vragen eigenlijk \eggen, daarvan hebben zij zich nooit rekenschap gegeven. Het is bekend dat de deelneming aan het H. Avondmaal afnemende is, en het zullen wel juist die gedachtelooze christenen zijn, die, gelijk ze vroeger de gewoonte volgden

Sluiten