Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, eene lastering tegen den Heiligen Geest, en dus de onvergeeflijke zonde is geweest. Indien gij zoo vreest, mijn broeder of zuster, o, bedenk dan dat de Heer niet met het woord zijns Vaders in strijd kan wezen, hetwelk zoo klaar en zoo dikwijls de vergeving van alle zonden aankondigt! Maar de lastering tegen den Heiligen Geest is niet ééne lasterlijke daad, of één lasterlijk woord, het is een lasterlijke toestand, waarin een mensch komt door verharding. Zijne zonde kan hem dan niet meer vergeven worden, niet omdat er bij God geene genade meer voor hem is, maar omdat hij die genade niet meer wil, omdat hij onvatbaar is geworden voor den ernst en de liefde van Gods woord, omdat zijn geweten is uitgeroeid. Een voorbeeld daarvan is koning Herodes, die eerst Johannes den Dooper vreesde, en hoorde, en in vele zaken volgde (Mark. 6:20); doordat hij echter in zijn zonde zich verhardde, heeft hij Johannes laten onthoofden. Toen hij later van Jezus hoorde, sprak zijn geweten nog, want hij zeide: Johannes de Dooper. is van de dooden opgestaan (Mark. 6 : 14). Maar ook dat heeft hij weten te onderdrukken, en in de Lijdensgeschiedenis zien wij hem zóó ver gekomen dat hij niets meer kan dan lachen en spotten (Lukas 23 : 11). Zijn geweten was weg, en daarom was er voor hem geene vergeving meer.

Het woord des Heeren van de lastering des Geestes waarschuwt ons dus, dat wij de zonde niet koesteren, niet opzettelijk en onoprecht ons verzetten tegen den Heiligen Geest, als Hij tegen eenige zonde in ons getuigt. Dat zou de lastering tegen den H. Geest kunnen worden. Maar zoolang wij dat getuigenis nog hooren, zoolang wij nog angst en onrust over onze zonden gevoelen, zoolang mogen wij ons troosten met het geloof dat er voor alle zonden vergeving is, en het Heilig Avondmaal verzegelt het ons.

Er is dus een heerlijke troost in het woordje «rte.Vergeten wij echter niet, dezelfde waarschuwing, die in het ernstige woord des Heeren van de lastering des Geestes tot ons kwam, wordt ons ook in dat woordje alle gebracht.

Sluiten