Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóó menigmaal zondigen, dat de vraag in ons hart opkomt: „Zou er nog vergeving voor mij zijn?" — dat de Heer van ons eischt dat wij zeventig maal zeven maal vergeven zullen (Matth. 18 : 22). Want het geeft ons de troostvolle zekerheid, dat Hij voor ons niet minder lankmoedig zal wezen.

O, wees bij uwe Voorbereiding ook in dezen oprecht; blijf leven in de genade uws Heeren en onderzoek dagelijks uw eigen hart, of gij het rechte hart hebt tegenover uwe naasten, of gij niemand met een ander oordeel oordeelt dan waarmede gij zelf hoopt geoordeeld te worden. Dat zal u een steeds dieperen blik in uw eigen zondig, liefdeloos hart doen slaan, daardoor zal u blijken welk een eindeloos geduld bij God gij noodig hebt; maar de eindelooze liefde uws Gods zal ook u geopenbaard worden en u kracht geven ook uwen naaste, die tegen u misdeed, niet alleen van harte te vergeven, maar ook alle liefde te betoonen.

XLVIII. Afval.

De Voorbereiding spreekt van ootmoedig berouw, van dankbaar geloof, van heilige voornemens. En zalig de mensch, die in die voornemens getrouw zal blijken!

Naar die getrouwheid wordt ten laatste gevraagd: „en voorts bij Gods eeuwigdurend Woord en onzen waren Christelijken godsdienst tot in den dood standvastig te blijven."

Menigeen zal dit het eenvoudigste en gemakkelijkste van alles vinden. Wie zou, als hij gelooft, dit niet van harte voornemens zijn en ook volbrengen ?

Helaas! Er is niet veel levenservaring noodig om te weten welk een smartelijk misverstand dit is. Wij denken niet het minst aan hen, die voor de eerste maal aan het H. Avondmaal deel nemen. Ieder jaar

Sluiten