Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de urineloozing zeer groote inspanning en duurt het zeer lang voordat zij kan plaats hebben, dan is het zeer gewenscht, dat de patiënt haar dokter raadpleegt en hem nauwkeurig op de hoogte stelt, omdat meestal op eenvoudige wijze de hindernis kon worden verholpen. Direct noodig is geneeskundige hulp, wanneer wel aandrang en spanning bestaat, maar onder persen öf niets öf slechts een zeer kleine hoeveelheid loskomt. Yan minder ernstige beteekenis, hoewel vrij lastig is het, wanneer de patiënt elk oogenblik aandrang tot urineloozing heeft of wanneer zij ook bij de geringste inspanning urine verliest.

Om moeilijkheid bij de urineloozing te voorkomen is - evenals reeds bij de regeling der darmontlasting is gezegd - regelmaat het beste middel. Wanneer men zich aanwent om op vaste tijden de blaas te ledigen wordt zij nooit overvuld en voorkomt men zoowel een lastige spanning als de kans om door te sterke drukking op de baarmoeder, aan deze laatste schade te doen.

Bestaat een bijna voortdurende aandrang dan moet men deze trachten te weerstaan en probeeren om niet meer dan 4 — 6 keer per dag in regelmatige tusschenpoozen de blaas te ledigen.

Gedurende de zwangerschap wordt in den regel wat meer urine afgescheiden dan anders.

Sluiten