Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besmettelijke ziekten zijn en zich niet zondernoodzaak aan gevaar of angst bloot moeten stellen. Vele menschen beweren, dat een zwangere vrouw niet bij een bevalling tegenwoordig mag zijn, omdat zij daardoor een miskraam zou kunnen krijgen. Maar ofschoon dit zeker een goede raad is voor is voor personen, die niet bij de bevalling van anderen noodig zijn en alleen „uit nieuwsgierigheid wel eens zouden wiBen weten, hoe dat alles in zijn werk gaat," is het toch een bekend feit, dat vroedvrouwen hun beroep geregeld waarnemen als ze zwanger zijn, zonder dat zij daarvan nadeelige gevolgen ondervinden. En dit komt omdat alle vrouwen, die geregeld werken en daarbij gezond zijn, ongehinderd hunne dagelijksche werkzaamheden kunnen verrichten, tot korten tijd vóór de bevalling. Verscheidene gevallen zijn bekend en bewezen, dat vrouwen, die in haar zwangerschap om de eene of andere reden het werk van anderen, b.v. van haar man, en soms zelfs een zeer vermoeiend werk, op zich genomen hadden, niet alleen daarvan geen hin der hadden, maar zelfs veeleer een gunstigen invloed van de meerdere beweging ondervonden, zoodat ze een voorspoediger bevalling hadden dan anders. Een uitzondering hierop maken die werkzaamheden, die op zich zelf ongezond zijn, zooals de arbeid in verschillende fabrieken. Het is noodzakelijk, dat in sommige bedrijven

Sluiten