Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEHEENE BEHANDELING ENZ.

werk doet. Belangrijke veranderingen hebben in zijn organisme plaats gehad. Het heeft voor den eersten keer zijn longen laten werken, zijn bloedsomloop is anders geworden, voor de bewegingen der ledematen 'wordt meer arbeid dan vóór de geboorte vereischt. Het schreeuwen kost inspanning. Yan een zwak kind mag zeker niet meer verwacht worden. Als een zwak, b. v. een onvoldragen kind echter gewasschen moet worden, moet de verpleegster het kind op den schoot nemen en er mee gaan zitten op eene warme plaats, maar niet vlak voor het vuur, daar zijn huid nog zeer teer is en licht schroeien kan.

Om een kind te reinigen legt de verpleegster een kussen met een handdoek er over op haar schoot, hierop legt zij het kind; zij kijkt het dan nauwkeurig na. Merkt zij eenig lichamelijk gebrek of eenige bijzonderheid op, dan moet zij wèl dadelijk den geneesheer mededeelen, maar niet aan de moeder vertellen, want dat moet zij aan de voorzichtigheid van den geneesheer overlaten. Dikwijls toch is het hoofd oogenschijnlijk misvormd — het kan b. v. te lang zijn — hier of' daar is een knubbel, — het gezicht is gezwollen of onnatuurlijk gekleurd, al deze bijzonderheden behoeven niet opzettelijk te worden medegedeeld, want al deze dingen komen in eenige dagen weer in orde. De verpleegster moet kijken

Sluiten