Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. En welke zijn de deelen van een meeldraad?

8. Wat zit er ia den helmknop van een meeldraad ?

9. Welke insecten komen de lelie druk bezoeken?

10. En wat nemen ze mee uit de bloemen ?

Teekenen: den stamper van een lelie. Zet de namen bij de deelen. Doe hetzelfde met een meeldraad.

6. De appelboom en de lelie.

Naclat we appelboom en lelie hebben leeren kennen, willen we beide nog eens met elkaar vergelijken, m. a. w. eenige punten van overeenkomst en van verschil opsporen. Hoe groot het verschil tusschen beide ook lijken moge, bij een nauwkeurige beschouwing vinden we meer punten van overeenkomst dan we bij een oppervlakkig bekijken zouden vermoeden. Gaan we maar eens na!

De lelie heeft wortels, een stengel, bladeren en bloemen. Al deze deelen vinden we ook bij den appelboom, al verschillen ze onderling dan ook veel in grootte, vorm en kleur.

De stengel van de lelie is kruidachtig; de stam van den appelboom is van hout. De stengel is ook saprijk, niet zeer hard; de stam is groot en sterk en hard.

En nu de bladeren. We hebben opgemerkt, dat het blad van den appelboom in de lengte niet gemakkelijk te scheuren was. Met dit lelieblad is zulks anders. Heel gemakkelijk kunnen we het in de lengte scheuren: de breuk is volstrekt niet onregelmatig. Hoe dat komt? Dit vatten we al dadelijk, als we letten op de richting der nerven. Ze loopen alle naast elkaar, bijna evenwijdig, en vertakken zich niet, d. w. z. ze staan niet met elkaar in verbinding. Ditzelfde verschijnsel merken we op bij het gras.

Ook ten opzichte van den vorm van 't blad is er verschil, 't Lelieblad is langgerekt. Waar lijkt het 't meest op: op 't blad van den appelboom of op dat van 't gras?

Letten we verder op den rand van 't blad. Die van 't appel-

Sluiten