Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om het beeld van een letterteeken vast in het geheugen der leerlingen te doen opnemen, is het noodig den vorm goed te laten waarnemen door dezen langzaam te laten ontstaan, zoodat de kinderen ook zien. hoe hij gemaakt wordt. Het kan wenschelijk zijn eigenaardigheden in den vorm in woorden te laten brengen, vooral, waar twee letterteekens weinig verschillen. Zelfs is er niéts tegen ze te vergelijken met bekende figuurtjes (de h met een stoeltje) mits deze vergelijking ongezocht is en het maken er van niet meer moeite kost dan het duidelijk en volledig waarnemen van het letterteeken.

Om zich te overtuigen, of de vorm door de leerlingen goed is waargenomen, late men hen dien namaken. Dit geschiede echter op het bord en niet op de lei. Welke buitensporige afwijkingen in den vorm. vooral in de wijze van afwerken (een e die rechts onderaan begonnen wordt, een u tegen den keer in) bij jonge leerlingen voorkomen, heeft ieder onderwijzer kunnen waarnemen, die ze wel eens heeft laten beproeven, wat ze op de lei of op papier konden namaken van de geleerde figuurtjes. Maken de leerlingen de letter na op de lei, dan is het niet mogelijk na te gaan, of allen haar op dezelfde wijze gevormd hebben, of men zou hoofdelijk onderwijs moeten gaan geven.

§ 34. Wie het lezen met het schrijven verbinden wil, moet zich die opoffering van tijd getroosten, want het gaat niet aan te zeggen: het komt er niet op aan, hoe de letter gevormd wordt, ook niet of een ander er uit wijs kan worden; als de leerling maar weet, welke klank voorgesteld wordt door het krabbeltje, dat hij op de lei maakt.

Wie dit beweert, laat toe, dat een verkeerd beeld van de letter ontstaat, daar de wijze, waarop die boogjes en streepjes gemaakt en met elkaar verbonden worden, wel degelijk tot het beeld behoort. Bovendien laat hij dan fouten insluipen, die hij later zal trachten te verbeteren, later, wanneer hij u-el in het oog houdt, dat ook de wijze, waarop de letter ontstaat, meetelt.

Sluiten