Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maak je niet vuil in den tuin, hoor!

bet-je hol-de met fik den tuin door.

dat duur-de een poos-je.

toen wou zij met hem gaan vech-ten.

tik liep ach-ter liet hok van de kip-pen.

bet-je wil-de fik pak-ken.

zij viel in de mod-der.

tan-te was heel boos.

bet-je liep naar koos-je, in de keu-ken.

koos-je maak-te al-les weer in or-de.

toen kon zij mee-gaan.

maar tan-te was wel wat boos.

Bladz. 15.

oeh. och, wat is er met chiel?

hij was met wout ach-ter ons huis.

hij zei: wil-len wij eens vech-ten?

wout pak-te hem aan, en toen viel hij.

wout lach-te om hem.

u aar-oin wou hij ook vech-ten ?

Ofschoon nog niet alle letters geleerd zijn. kan nu tocli overgegaan worden tot een andere moeilijkheid bij het aanvankelijk lezen, daar de letters, die nog behandeld moeten worden, vooreerst niet noodig zijn. of nogal moeite opleveren, en het nu wenschelijk is, dat de kinderen ook woorden kunnen lezen, waarin zoogenaamde dubbele medeklinkers voorkomen (zie $ 38, bladz. <>3).

Enkele van die woorden zijn al voorgekomen, maar nu zullen we overgaan tot de geregelde behandeling van de verbindingen van twee medeklinkers.

Voor het overzicht en de wijze van behandeling zie men 8 42. bladz. fi8 e. v.

In het eerste lesje met dubbele medeklinkers (bladz. l«j. komen slechts weinig woorden voor. die gemaakt moeten worden. Nadat de onderwijzer den inhoud van dit lesje verteld heeft, liefst met mdere woorden dan die uit het boekje.

Sluiten