Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de volgende zinnen komen de moeilijkste woorden uit het lesje voor:

Vic-tor tee-ken-de al-ler-lei vruch-ten.

Ook tee-ken-de hij een of-fi-cier van de hu-za-ren.

Het paard ge-leek pre-cies op een e-zel.

Fran-ci-na be-proef-de een eir-kel te tee-ke-nen.

Vic-tor trok met zijn grif-fel voor-zich-tig een cir-kel om een cent heen.

\ ooi de uitspraak van de woorden va-can-tie, sta-ii-on, po-li-tie geldt dezelfde opmerking als bij de c gemaakt is.

Leesoefening bij bladz. 7:

Cor-ne-li-a had va-can-tie.

Zij zou haar groot-moe-der fe-li-ci-tee-ren.

Bij het sta-ti-on stond een a-gent van po-li-tie.

De lo-co-mo-tief kwam met veel ge-raas het sta-tion bin-nen.

De rei-zi-gers stap-ten uit.

De con-duc-teur gaf Cor-ne-li-a een plaats.

Tan-te Cla-ra stond haar op te wach-ten.

Voor het uitspreken der ch worden de woorden Chris-tien, Chris-ti-aan, cho-co-la-de en ma-chi-ne gebruikt.

Daar er in het lesje op bladz. 51 geen andere moeilijke woorden dan deze voorkomen, zal het niet noodig zijn vooraf een andere leesoefening te houden.

In het lesje op bladz. 1'J wordt het uitspreken van woorden als hor-lo-ge, lo-gee-ren, lo-ge-ment behandeld.

De onderwijzer schrijft de woorden hor-lo-ge en lo-ge-ment op het bord en deelt daarvan de uitspraak mede; de andere woorden, waarin de g eveneens uitgesproken wordt, komen voor in de leesoefening:

's Zo-mers gaat Wil-lem bij zijn oom Ja-kob lo-gee-ren.

Zijn oom heeft een lo-ge-ment.

Daar zijn dan een me-nig-te vreem-de men-schen ge-lo-geerd.

s Mor-gens gaat Wil-lem met zijn neef-je An-ton naar het strand.

Soms gaan zij een wan-de-ling ma-ken door de dui-nen.

Sluiten