Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85. Waarop heeft men te letten bij het bepalen van de volgorde, waarin bij de vooroefeningen de letters behandeld zullen worden?

36. Waarop, indien men die orde vaststelt met het oog op de eerste leesoefeningen?

37. Zoek voorbeelden, waaruit blijkt, dat de vorm der letters hierop ook van invloed kan zijn.

38. Waarom is de slót-medeklinker gemakkelijker waar te nemen dan die, waarmee een woord begint ?

39. W aarom is het beter, dat de onderwijzer eerst eenige woorden noemt, waarvan de leerlingen moeten zeggen, of een letter er al dan niet in voorkomt, dan dat hij hun dadelijk tot taak geeft zulke woorden te zoeken?

40. Van welke beteekenis is het voor de zwakke leerlingen?

41. Hoe kan gezorgd worden, dat de vluggeren zich wat meer inspannen ?

42. Waartoe dient het de volgorde der letters van een woord te laten opmerken ?

43. Waarom mag het woord oog niet dienen om de </ te leeren kennen ?

44. Waartoe dienen oefeningen in het verbinden van letterklanken tot woorden?

45. Waarom moeten bij de eerste oefeningen in het verbinden letters als k, t e. d. vermeden worden?

4h. Welke zijn de voordeelen van „zacht spreken"4?

47. Wat verstaat men onder associatie van letterklank en letterteeken? Door welke middelen wordt ze verkregen?

48. Welken steun geeft het namaken van den lettervorm voor het bevestigen van het letterbeeld?

41». Welk voordeel heeft het maken met letterkuben of het schrijven van woorden, die gelezen moeten worden ?

50. Vergelijk een methodische reeks letters voor eerste schrijfoefeningen met een voor eerste leesoefeningen.

51. W aarom mogen in de letterdoosjes niet meer letters zichtbaar zijn dan die de leerlingen kennen?

o2. Waarom moet bij het gebruik van een klassikaal leermiddel de stiptste orde heerschen ?

•>3. Waarom moet „afkijken** langzamerhand tegengegaan worden?

54. Waartoe wordt op het bord wel gekleurd krijt gebruikt?

•>o. Waarop heeft men te letten bij het vaststellen van de orde, waarin de letters geleerd worden?

5<i. Ga in een of andere leesmethode na in hoever bij de eerste letters met een of meer dezer eischen rekening gehouden is.

hi. Waarom worden de hoofdletters niet tegelijk met de gewone geleerd?

Sluiten