Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT

In het begin van dit jaar ontving ik van den heer j. Koonings te Woensel het volgende schrijven: „Met genoegen gebruik ik in mijn school uwe Aardrijkskundige Leerboekjes en Teekenatlassen. Ik zou het echter zeer wenschelijk vinden, dat er in denzelfden geest als Buiten Nederland een veel beknop'.er en eenvoudiger werkje bestond, dat kon volgen op den Voorlooper van Onze Provinciën Voor goed ingerichte scholen zou dat dan in het 5e leerjaar gebruikt kunnen worden, wat ter wille van de concentratie voor het onderwijs in de geschiedenis wenschelijk zou wezen. Voor scholen, waar men zich moet beperken, zou het dan genoeg geven."

Hoofdzakelijk aan dit schrijven heeft deze Voorlooper van Buiten Nederland zijn ontstaan te danken.

Eerst heb ik in 13 eenvoudige lesjes een overzicht gegeven van Europa. Dan komen er 1 o lesjes over de Werelddeelen en 6 over Nederl. Oost In die. En na die behandeling kom ik terug op Nederland en andere landen van Europa, omdat eigenlijk eerst dan op den handel en de nijverheid het volle licht kan schijnen.

Bij dit boekje kan mijn Eerste Teekenatlas gebruikt worden.

Groningen, 1902.

K. BOS.

Sluiten