Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT BIJ DEN 2en DRUK,

„Met genoegen gebruik ik in mijn school uwe Aardrijkskundige Leerboekjes en Teekenatlassen. Ik zou het echter zeer wenschelijk vinden, dat er in denzelfden geest als Buiten Nederland een veel beknopter en eenvoudiger werkje bestond, dat kon volgen op den Voorlooper van Onze Provinciën. Voor goed ingerichte scholen zou dat dan in het 5e leerjaar gebruikt kunnen worden, wat ter wille van de concentratie voor het onderwijs in de geschiedenis wenschelijk zou wezen. Voor scholen, waar men zich moet beperken, zou het dan genoeg geven."

Hoofdzakelijk aanjdit schrijven van den heer J. Koonings te Woensel heeft deze Voorlooper van Buiten Nederland zijn ontstaan te danken.

Eerst heb ik in 13 eenvoudige lesjes een overzicht gegeven van Europa. Dan komen er 10 lesjes over de Wer el d d e e 1 en en 6 over N e d e r 1. O o s t -1 n d i e. En na die behandeling kom ik terug op Nederland en andere landen van Europa, omdat eigenlijk eerst dan op den handel en de n ij v erheid het volle licht kan schijnen. Bij dat alles was mijn streven, mij te beperken tot een minimum van feiten.

Bij dit boekje kan mijn Eerste Teekenatlas (25 cents) en mijn Eerste Aardrijkskundig Teekenboek met Omtrekken (10 cents) gebruikt worden. Het laatste is eene nieuwe uitgave, zóó ingericht , dat de leerlingen, zonder veel hulp en aanwijzing, er gemakkelijk een behoorlijk kaartje in teekenen, terwijl tegenover elke kaart een gelinieerde pagina is voor aanteekeningen, antwoorden of opstellen.

Voor mededeelingen, die dit boekje ten goede kunnen komen, houd ik mij bij voortduring beleefd aanbevolen.

Groningen, Dec. 1905.

R. BOS.

Sluiten